З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і керівництва Новоушицької районної державної адміністрації (далі - адміністрація), керівництво в особі голови адміністрації Солов’я Олександра Васильовича, керівника апарату адміністрації Костюченка Віктора Вікторович з одного боку, і трудовий колектив адміністрації в особі обраної й уповноваженої голови профспілкового комітету Гайдук Наталії Василівни (надалі іменуються – "Сторони") уклали цей колективний договір про наступні взаємні зобов'язання:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей колективний договір укладений відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" і визначає взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між керівництвом і працівниками районної державної адміністрації.

1.2. Умови цього колективного договору є обов’язковими для Сторін, які його підписали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують, у порівнянні з чинним законодавством України, становище працівників, інакше відповідні умови визнаються недійсними.

1.3. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників районної державної адміністрації й обов’язкові як для керівництва, так і для кожного члена трудового колективу адміністрації.

1.4. Жодна із Сторін, що уклала колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити його дію або виконання своїх зобов’язань за цим колективним договором.

1.5. Сторони домовилися забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок та однакову винагороду за однакову працю.

1.6. Цей колективний договір зберігає силу у випадку зміни складу, структури і найменування адміністрації, а у випадку реорганізації адміністрації колективний договір може бути переглянутий за згодою Сторін.

1.7. Положення цього колективного договору діють до підписання нового.

У випадку зміни керівництва адміністрації цей колективний договір є чинним не більше ніж один рік. У цей період Сторони повинні почати переговори про укладання нового чи зміну цього колективного договору.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Керівництво зобов’язане для кожного працівника передбачити в трудовому договорі або розробити і затвердити у формі посадової інструкції його функціональні обов’язки, ознайомити працівника із ними та вимагати належного виконання посадових обов’язків та правил внутрішнього службового, трудового розпорядків.

2.2. Кожен працівник зобов’язаний сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і добросовісно, додержуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження керівництва та уповноважених ним осіб, дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до державного та іншого майна, що знаходиться у користуванні, на вимогу керівництва адміністрації негайно представляти звіти про виконання своїх безпосередніх обов’язків.

2.3. Профспілковий комітет зобов’язується сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього службового і трудового розпорядків, підвищенню ефективності роботи управлінського апарату.

2.4. У випадку звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва, скороченням чисельності штату, вони персонально попереджаються керівництвом адміністрації про майбутнє звільнення:

державні службовці – у порядку та строки передбачені Законом України «Про державну службу»;

інші працівники – у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

2.5. Для виконання певних видів робіт (прибирання, охорона приміщень, прилеглої території тощо), у разі, якщо ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах із відповідними установами та підприємствами, розташованими в районі, керівництво адміністрації може укладати трудовий договір з працівником, який не входить до складу адміністрації.

На таких працівників поширюються всі гарантії, компенсації і пільги, передбачені чинним законодавством, укладеним трудовим договором і цим колективним договором.

3. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. Керівництво зобов’язується виплачувати заробітну плату через установи банків з використанням пластикових карток міжнародних платіжних систем або за місцем роботи у грошовому виразі.

3.2. Керівництво зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати виплати заробітної плати та інших обов’язкових платежів працівникам не рідше двох разів на місяць: аванс – до 16 числа поточного місяця, решта суми – до 1 числа наступного місяця. У разі порушення строків вживати термінових заходів для забезпечення зазначених платежів.

3.2.2. Проводити своєчасну індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством.

3.2.3. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результатами праці відповідно до норм законодавства.

3.2.4. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами.

3.2.5. Роботу у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також у надурочний, нічний час, оплачувати відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.6. Звіти, відомості про оплату праці працівників надавати іншим органам і особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.


3.2.7. Здійснювати преміювання працівників районної державної адміністрації відповідно до положень про преміювання.

3.2.8. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови праці.

3.2.9. Здійснювати доплату в розмірі 10% посадового окладу працівникам посадовими інструкціями або трудовим договором яких передбачено прибирання туалетів (санвузлів).

3.3. Керівник апарату райдержадміністрації затверджує:

3.3.1. Положення про преміювання державних службовців апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

3.3.2. Положення про преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

3.4. Голова райдержадміністрації затверджує Положення про виплату премії керівнику та керівним працівникам районної державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

3.5. Працівники райдержадміністрації, які не належать до числа керівників, не є державними службовцями і не виконують функції з обслуговування можуть преміюватись відповідно до їх особистого внеску у загальні результати роботи за місяць або квартал відповідно до Положення, що додається.

3.6. Усі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання, узгоджуються з профспілковою організацією.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ

4.1. Керівництво зобов’язується завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки та порядок чергування працівників у вихідні та святкові дні, порядок і розміри компенсацій.

4.2. Для працівників, задіяних до роботи у вихідні і святкові дні, відповідно до вимог чинного законодавства, за вимогою працівника може надаватись додаткова відпустка.

4.3. Рішення про надання такої додаткової відпустки приймається керівництвом адміністрації за поданням профспілкового комітету.

4.4. Працівникам надаються гарантії, компенсації, пільги і в інших випадках, передбачених законодавством.

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

5.1. Режим роботи адміністрації встановлюється правилами внутрішнього службового і трудового розпорядку затвердженого загальними зборами державних службовців і трудового колективу райдержадміністрації, регламентом адміністрації, затвердженим розпорядженням голови адміністрації.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів, визначених такими КЗпП України, відповідним актом Кабінету Міністрів України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.3. Графік щорічних відпусток затверджується керівництвом адміністрації до 20 січня поточного року, для чого такий графік не пізніше 1 січня надається керівництву профспілковим комітетом.

При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.

Перелік категорій працівників, що мають право на надання відпустки в зручний для них час, визначений ст. 10 Закону України "Про відпустки".

5.4. Керівництво зобов’язується:

5.4.1. Надавати працівникам (працівникам-не державним службовцям, у тому числі тим, які працюють за трудовим договором) основну відпустку тривалістю не менше 28 календарних днів, для державних службовців – не менше 30 календарних днів, а також додаткові оплачувані відпустки (статті 7, 8 Закону України “Про відпустки”, Закон України “Про державну службу”), на прохання працівника – відпустки без збереження заробітної плати, в обов’язковому порядку, відповідно до статей 25, 26 Закону України “Про відпустки”.

5.4.2. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи в адміністрації, за бажанням працівника, у випадках передбачених законодавством.

5.4.3. Відкликати працівників із щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках передбачених законодавством.

5.4.4. Надавати соціальні відпустки працівникам у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

5.4.5. Надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

5.4.6. Надавати відпустку без збереження заробітної плати працівникам у порядку та тривалістю, встановленою статтею 25 Закону України «Про відпустки», у редакції на дату подання заяви про відпустку.

5.4.7. Надавати, за відповідними заявами працівників, вільний від роботи день без збереження заробітної плати з приводу:

ювілейних дат з дня народження працівника – 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 років;

1 вересня і у день проведення Останнього дзвоника – батькам, діти яких навчаються в 1-4, або випускних класах загальноосвітніх шкіл, якщо цей день припадає на робочий.

6. ПРИЙОМ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

6.1. Кожен прийнятий працівник зобов’язаний ознайомитися з умовами колективного договору під розписку.

6.2. Керівництво зобов’язується здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих відповідної професії, кваліфікації і якщо не прогнозується їх вивільнення у порядку скорочення чисельності, штату працівників.

6.3. Керівництво зобов’язується при прогнозуванні масового вивільнення працівників (понад 20%) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

7. ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком керівництва, яке організує умови праці на робочому місці, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

7.2. Керівництво зобов’язується забезпечити регулярне проведення навчань та інструктажів з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, санітарії, безпеки руху та трудового законодавства.

7.3. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

7.4. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно тільки в службових цілях.

7.5. Профком зобов’язується:

7.5.1. Допомагати працівникам вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних документів з охорони праці. Розглядати на своїх засіданнях стан охорони праці і вживати заходів для усунення наявних порушень з охорони праці.

7.5.2. За рахунок коштів адміністрації здійснювати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, які за посадовими обов’язками використовують в роботі комп’ютерну техніку, а також інших – за розробленим графіком.

8. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

8.1. Керівництво зобов’язується:

8.1.1. Надавати державним службовцям грошову допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати при надані щорічної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

8.1.2. Надавати працівникам-не державним службовцям, у тому числі тим, які працюють за строковим трудовим договором допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

8.1.3. Надавати допомогу працівникам у придбанні путівок на санаторне лікування та для дітей працівників до оздоровчих дитячих таборів.

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.2.1. Вручати з нагоди ювілейних дат від дня народження (25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 років) пам’ятну адресу і грошову премію в сумі 300 гривень.

8.2.2. Надавати одноразову допомогу (у розмірі 500 гривень) у зв’язку з такими обставинами: з нагоди одруження; при народженні дитини; у разі смерті близького родича (батьків, дітей, члена подружжя, рідних сестер, братів).

8.2.3. Надавати матеріальну допомогу працівникам, з причин не зазначених у пунктах 8.2.1, 8.2.2 відповідно до поданих заяв та висновків комісії з матеріально-побутових питань профспілкового комітету.

8.2.4. Організовувати вшанування кращих працівників.

8.2.5. Контролювати дотримання законодавства з питань соціально-побутового забезпечення працівників.

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

9.1. Керівництво гарантує свободу організації і діяльності профспілкового комітету, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

9.2. Керівництво зобов’язується:

9.2.1. Відповідно до ст. 243 КЗпП України безоплатно надавати профкому обладнання, приміщення, засоби зв’язку, транспорт для забезпечення його діяльності, проведення зборів та засідань.

9.2.2. Проводити безготівкове перерахування сум членських внесків на рахунок профкому одночасно з виплатою заробітної плати.

9.2.3. Забезпечити звільнення від основної роботи працівників, обраних у профспілкові органи і не звільнених від основної діяльності, для участі у статутних заходах, а також на час короткострокових навчань із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

9.2.4. Не допускати звільнення з роботи з ініціативи керівництва і застосування дисциплінарних стягнень до працівників, обраних до складу профспілкового комітету і не звільнених від основної роботи, без згоди профспілкового комітету з урахуванням положень Закону України «Про державну службу».

9.2.5. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим колективним договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

10.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

10.3. Сторони зобов’язуються:

10.5.1. Щорічно (у лютому місяці) на зборах трудового колективу, спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіт керівництва і голови профкому про реалізацію взятих на себе зобов’язань.

10.5.2. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань колективного договору аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Термін дії цього колективного договору – безстроково, із урахуванням положень п. 1.6, 1.7 цього колективного договору.

12.2. Зміни і доповнення до цього договору протягом терміну його дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою Сторін.

12.3. Керівництво зобов’язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити цей договір і довести його зміст до всіх працівників, знайомити з його нормами новоприйнятих працівників.

 

Колективний договір підписали:

 

Від керівництва

голова Новоушицької
районної державної адміністрації
______________________ О.Соловей

 

Керівник апарату Новоушицької
районної державної адміністрації
______________________ В.Костюченко

Від профспілкової сторони

голова профспілкового комітету
працівників Новоушицької
районної державної адміністрації

 _________________ Н.Гайдук

 


 

Додаток
до колективного договору
між працівниками та керівництвом
Новоушицької районної державної адміністрації, схваленого на загальних зборах трудового колективу
16 квітня 2020 року
і зареєстрованого управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації 28 квітня 2020 року №7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників, які не належать до числа керівників,
не є державними службовцями і не виконують функції з обслуговування

 

Це Положення розроблене відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці».

Преміювання проводиться з метою посилення мотивації до праці працівників, їх матеріального стимулювання за сумлінне та якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

І. Загальні положення

1. Працівники райдержадміністрації, які не належать до числа керівників, не є державними службовцями і не виконують функції з обслуговування (далі – Працівники) можуть преміюватись відповідно до результатів роботи за місяць або квартал.

2. Преміювання Працівників проводиться за рішенням керівника апарату районної державної адміністрації у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці відповідно до цього Положення.

3. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання працівників райдержадміністрації у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

4. Розмір премії Працівникам встановлюється керівником апарату райдержадміністрації шляхом видання відповідного наказу.

ІІ. Показники преміювання Працівників

1. За результатами роботи за місяць або квартал для визначення розміру премії враховуються такі показники:

відпрацьований час;

виконавча дисципліна (виконання окремих доручень керівництва);

трудова дисципліна.

2. Премія Працівникам нараховується за фактично відпрацьований час. За періоди відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія Працівникам не нараховується.

3. Премія не виплачується, або розмір її зменшується у випадках:

3.1. Порушення Працівником Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Невиконання, не належне виконання завдань безпосереднього керівника або керівника апарату адміністрації.

3.3. Появу на робочому місці в нетверезому стані, прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 годи.

ІІІ. Порядок і терміни преміювання Працівників

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації щомісяця або щокварталу:

1.1. Розраховує та визначає суму коштів, яку може бути спрямовано на преміювання в цьому місяці або кварталі, та доводить зазначену інформацію до відома керівника апарату райдержадміністрації.

1.2. Вносить керівнику апарату пропозиції щодо преміювання кожного Працівника.

1.3. Готує проект наказу керівника апарату райдержадміністрації про преміювання Працівників.

2. Преміювання Працівників за результатами роботи може здійснюватися як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів.

3. Місячна премія Працівникам виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.